mail skype facebook
Tel 53 73 55 59

RPN Projekt OÜ

pakub inseneri alaseid teenuseid:

 • omanikujärelevalve
 • ehitusjuhtimine
 • ehitiste tehnilised ekspertiisid
 • energiamärgised, energiaauditid
 • ehitusalased konsultatsioonid jne

rpn_logo

Meist


Soovime pakkuda oma klientidele kvaliteetset teenust. Meie põhilisteks klientideks on korteriühistud, eraisikud ning kinnisvara arenduse ja haldusega tegelevad ettevõtted. Samuti osutame alltöövõttu oma partnerfirmadele Eesti suurematel objektidel.

Meie meeskonna inseneride pädevus:

 • üldehitus (omanikujärelevalve, ehitusjuhtimine, konsultatsioonid, ekspertiisid, kasutusluba)
 • elekter - tugev- ja nõrkvool (omanikujärelevalve, konsultatsioonid, ekspertiisid)
 • eriosad - küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon ja jahutus (omanikujärelevalve, konsultatsioonid, ekspertiisid)
 • teedeehitus (konsultatsioonid ja järelevalve)
 • hoonete energiatõhusus (konsultatsioonid)
 • energiamärgised, energiaauditid
 • veealused tööd (kvaliteedi kontroll, omanikujärelevalve)

Saame pakkuda komplektset teenust alustades tehnovõrkude ja vundamendi tööde järelevalvest lõpetades katusel olevate päikesepaneelide paigalduse kontrollimisega.

Kui tunnete huvi meiega koostööst palume Teil saata meile Hinnapäring, mille vormi leiate siit.

Teenused


omaniku_jarelevalve

Omaniku-
järelevalve

Omanikujärelevalve on ehitise tellijale ehitusseadusest tulenev kohustus kaasata ehitusprotsessi professionaalsete ehitusalaste teadmistega isik ehk

omanikujärelevalve, kelle kõige olulisemaks ülesandeks on tagada ehitamise käigus tellija huvide järgimine ja kaitstus. Omanikujärelevalve tegemise eesmärgid:

 • avaliku huvi ja ehitise omaniku erahuvi kaitsmine
 • tagada ehitusprojektikohane ehitamine
 • tagada ehitamise tehniliste dokumentide koostamine
 • tagada ehitustööde nõuetekohane kvaliteet ja ehitamine

Omanikujärelevalve teostaja tegutseb tellija esindajana ehitusplatsil. Omanikujärelevalve dokumenteerib tähelepanekud ehitustööde päevikusse, allkirjastab kaetud tööde aktid ning teeb vajalike ülevaatuste protokollid ja nõupidamiste memod. Lisaks seadusega sätestatud ülesannetele tagada ehitise nõuetekohane ehitamine, ehitise tehnilise dokumentatsiooni koostamine ja ehitustööde nõuetekohane kvaliteet, võidakse väiksemate ehituste puhul anda omanikujärelevalve teostajale täiendavaid ülesandeid ehituse kulukontrolli ja ajalise plaani täitmise osas. Järelevalvet peab tegema ehituse alustamisest kuni kasutusloa saamiseni. Järelevalve peab olema sõltumatu nii ehituse kui ka projekteerimise töövõtjatest.

Kaasates ehitusprotsessi omanikujärelevalve aitab see ära hoida probleeme kui taotletakse kasutusluba.

Soovituslik on omanikujärelevalve kaasata ehitusprotsessi enne ehitusprojekti vastuvõtmist ja ehitustöövõtjaga lepingu sõlmimist, et maksimaalselt ära hoida võimalike hilisemaid probleeme.
Vaata lisaks
ehitus_projektijuhtimine

Ehituse
projektijuhtimine

Ehitusprotsessi juhtimise teenuse osutamine tellijale, et tema poolt soovitud ehitis valmiks just nii, nagu on eelnevalt kokku lepitud, tellija enda minimaalse aja

kulutamisega. Ehituse projektijuht on tellija konsultant kõigis ehitusküsimustes ja teostab tellija huvides järgmiste tööde juhtimise:
 • Ehitise plaanimine-kavandamine, eskiisid, projekteerimisloa taotlus
 • Projekteerimise eeltööd, tehniliste tingimuste taotlemine
 • Projekteerimise korraldamine (tehniline projekt või tööprojekt), ehitusloa taotlus
 • Ehitaja valik, ehituse vastuvõtu ja kasutuselevõtu dokumentatsiooni koostamine
 • Tellija huvide esindamine ehitustehnilistes ja ehitusmaksumuse küsimustes
 • Tehnilise järelevalve teostamine üksikute vastutusrikaste ehituskonstruktsioonide või ehitiseosade rajamisel või projekti muutmisel
 • Soovi korral omanikujärelevalve teostamine
 • Vajadusel ekspertiiside korraldamine
 • Kasutusloa taotlusdokumentatsiooni koostamine ja esitamine kasutusloa saamiseks kohalikult omavalitsuselt
Vaata lisaks
teetoode_jarelevalve

Teetööde
ehitusjärelevalve

Meie spetsialistid aitavad teid teede ehituse alaste küsimustega. Meie meeskonda kuulub vastava pädevusega teede ehituse insener.

tehniline_ekspertiis

Ehitiste
tehniline ekspertiis

Ehitiste, konstruktsioonide ja materjalide seisukorra uurimine, kahjustuste põhjuste väljaselgitamine ja kahjustuste ulatuse määramine, ettepanekute koostamine

tekkinud olukorra parendamiseks või likvideerimiseks
Vaata lisaks
ehitus_kvaliteet

Ehituskvaliteedi
kontroll

Ehitustööde kvaliteedi kontrollimine hoone pikaealisuse ja funktsionaalsuse tagamiseks. Kontrollime ehitustööde teostuse vastavust lepingu tingimustele,

kehtivatele normidele ja heale ehitustavale. Antud teenus on odavaim võimalus spetsialisti hinnanguks, kas ehitustööde ajal (kui puudub omanikujärelevalve teenus) või näiteks enne uue elamispinna ostmist. Soovi korral saame teostada termopildi, niiskuse ja temperatuuri mõõtmise konstruktsioonides.
Vaata lisaks
ehitus_konsultatsioonid

Ehituslikud
konsultatsioonid

Ehitus- või projekteerimisprotsessis tekkinud küsimuste lahendamiseks, spetsialisti nõu saamiseks. Võimalik tunnipõhise arvestusega töö.

Konsulteerida saame elektroonilisel teel, meie kontoris kui ka objektil kohapeal.
Vaata lisaks
kredex_juhtimine

Kredexi rahastavate
projektide juhtimine

Omame kogemust Kredexi poolt finantseeritavate objektide projektijuhtimisega ja omanikujärelevalvega. Teenus hõlmab

endas:
 • Ehitusprojekti korraldamist ja ehitusloa taotlemist
 • Hinnapakkumiste kogumine, valiku tegemine Kredexi jaoks
 • Töövõttude organiseerimine, järjestamine ja arvelduste ettevalmistamine Kredexi jaoks
 • Omanikujärelevalve teenust
 • Ehituskvaliteedi kontrolli
 • Vajadusel ehitusekspertiisi korraldamist
 • Tööde vastuvõtuks vajalike toimingute ja dokumentide läbiviimine Kredexi jaoks
 • Kredexi toetuse jaoks vajalikud lõpptoimingud ja dokumentatsiooni kokkupanek
 • Tellija juhendamine edasiseks iga-aastaseks aruandluseks Kredexile
Vaata lisaks
kasutusluba

Kasutusloa
taotlemine

Saame teid aidata kasutusloa taotlemisega ehk nö ehitiste „seadustamisega“. Ehitise kasutamiseks peab üldjuhul olema kasutusluba, mis oma sisult on kohaliku

omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis vastab ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada kavandatud otstarbel. Saame aidata ka kasutusloa taotlemiseks vajalike mõõdistuste ja lubadega. Kasutusloa puudumine tekitab enim probleeme kinnisvara müümisel, samuti kindlustusjuhtumite korral. Üldjuhul kindlustusandjad nõuavad, et ehitisel oleks kasutusluba, ilma selleta kindlustushüvitisi reeglina välja ei maksta. Kohalikul omavalitsusel on õigus teha ettekirjutus ja trahvida ehitise omaniku kuni 1200 euroga füüsilisest isikust omaniku puhul ja kuni 32 000 euroga juriidilisest isikust omaniku puhul. Kasutusluba on võimalik taotleda ka aastaid pärast ehitise valmimist. Täpsema info saamiseks seoses kasutusloa taotlemisega pöörduge meie poole: info@rpn.ee või saadke Hinnapäring
Vaata lisaks
veealused_tood

Veealuste ehitus-
tööde järelevalve

Meie meeskonda kuulub vastava sukeldumislitsentsiga ekspert. Soovi korral saame pakkuda ka ainult osalist teenust, st vastavalt tellija vajadusele veealuste tööde kontrolli

Kontakt

Hinnapäring


 • RPN Projekt OÜ
 • Vana-Lõuna 39-31
 • 10134 Tallinn
 • Eesti Vabariik
 • Telefon: +372 53 73 55 59
 • E-post: info@rpn.ee
 • Kodulehekülg: www.rpn.ee
 • Registrikood: 12309375
 • KMKR: EE101553498
kood

© 2013, RPN Projekt OÜ kõik õigused reserveeritud